welcomeสวยๆมากมายจากเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน
อายุ 41 ปี
เกิดวันที่ 4 เมษายน 2510
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 7600
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คำอธิยายรายวิชา
..........ศึกษาความหมาย ขอบ
ข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน


จุดประสงค์
..........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในวิชานี้แล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังนี้
..........1. อธิบายถึงความหมาย หลักการ และแนวทางของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
..........2. ประยุกต์วิธีระบบไปใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันได้
..........3. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน วิการเลือกและการนำสื่อมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
..........4. อธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ หลักในการออกแบบกราฟฟิก และสามารถผลิตวัสดุกราฟิก เพื่อใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนได้
..........5. อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และสามารถแสดงเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภทกิจกรรมได้
..........6. ใช้ จัดเก็บ และการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
..........7. อธิบายถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตได้

แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1 สภาพการศึกษา ปัญหาและแนวทางทางการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา / ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
..........- ชี้แจงเนื้อหา วัตถุประสงค์วิชาเรียนและข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีเรียน การวัดและประเมินผลและแหล่งการเรียนรู้
..........- ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
..........- แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาการศึกษาและแนวทางการแก้ไข ตัวแทนกลุ่มนำเสนอและร่วมกันอภิปรายสรุป


สัปดาห์ที่ 2 วิธีระบบ / การประยุกต์ใช้วิธีระบบกับการดำเนินงานทางการศึกษา
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีระบบ
..........- อภิปราย , สรุป

สัปดาห์ที่ 3 การสื่อสารทางการศึกษา / การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการเรียนการสอน
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอน
..........- อภิปราย , การศึกษาค้นคว้า

สัปดาห์ที่ 4 จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน / จิตวิทยาการรับรู้ / จิตวิทยาการเรียนรู้ / จิตวิทยาพัฒนาการ
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- แบ่งกล่มอภิปรายจิตวิทยาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
..........- แต่ละกล่มสรุปและนำเสนอด้วย Power Point

สัปดาห์ที่ 5 สื่อการเรียนการสอน / สื่อวัสดุ / สื่ออุปกรณ์ / สื่อกิจกรรม
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- อภิปราย
..........- การผลิตสื่อแต่ละประเภท

สัปดาห์ที่ 6 การออกแบบการเรียนการสอน
..........- ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน
..........- ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 7 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา / คอมพิวเตอร์ช่วนสอน (CAI)
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- สาธิตตัวอย่าง CAI

สัปดาห์ที่ 8 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา / การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- นำเสนอตัวอย่างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
..........- ลงมือปฏิบัติสร้างเว็บบล็อคเพื่อการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 9 การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
..........- การฝึกทักษะการใช้เว็บบล็อกเพื่อเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 10 E-Learning
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอ
..........- การศึกษารายบุคคลแบบ E-learning และทำรายงานการศึกษาค้นคว้า

สัปดาห์ที่ 11 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blenden learning)
..........
- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- การสร้างบทเรียนเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการประยุกต์จากบทเรียน
.............e-learning

สัปดาห์ที่ 12 การศึกษาทางไกล
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- การศึกษาค้นคว้า บันทึกไว้ในเว็บบล็อค

สัปดาห์ที่ 13 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้านำเสนอด้วย PowerPoint และเว็บบล็อค

สัปดาห์ที่ 14 เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
..........- บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
..........- แบ่งกล่มศึกษาค้นคว้าและนำเสนอด้วย Power Point และเว็บบล็อค

สัปดาห์ที่ 15 อภิปรายสรุปบทเรียน
..........- การสรุปการเรียนรู้โดยรวม ด้วย Power Ponit

การวัดและประเมินผล
.....1. คะแนนระหว่างภาคเรียน
.........1.1 รายงานเรื่องวิธีระบบ 5 คะแนน
.........1.2 รายงานเรื่องการประยุกต์ใช้การสื่อสารฯ 10 คะแนน
.........1.3 รายงานและนำเสนอด้วย Power Point 10 คะแนน
.........1.4 ผลงานการผลิตสื่อสีไม้ 15 คะแนน
.........1.5 รายงานเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน 5 คะแนน
.........1.6 ผลงานการสร้างเว็บบล็อก 20 คะแนน
.........1.7 รายงานเรื่อง E-learning 5 คะแนน
.........1.8 รายงานเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5 คะแนน
.........1.9 รายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 5 คะแนน
.........1.10 รายงานการศึกษาทางไกล 5 คะแนน
.....2. คะแนนปลายภาคเรียน
..............
สอบปลายภาคเรียน 20 คะแนนเกณ์

การประเมินผล
.........ระดับคะแนน 80 - 100 = A
.........ระดับคะแนน 75 - 79 = B+
.........ระดับคะแนน 70 - 74 = B
.........ระดับคะแนน 65 - 69 = C+
.........ระดับคะแนน 60 - 64 = C
.........ระดับคะแนน 55 - 59 = D+
.........ระดับคะแนน 50 - 54 = D
.........ระดับคะแนน 0 - 49 = E